Inleiding

"Van IK naar SAMEN" Verkiezingsprogram 2006-2010

Samenleven

Mensen zijn geen eilandjes. Zij staan niet op zichzelf. Zij functioneren pas goed sámen met anderen. Pas in het samen leven en samen werken komen mensen echt tot hun recht. Dat besef is in onze maatschappij op de achtergrond geraakt.

De ChristenUnie vindt het de hoogste tijd om de eenzijdige gerichtheid op het individu in te ruilen voor een visie waarin relaties tussen mensen en groepen van mensen centraal staan.

Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Met ‘naaste’ bedoelen wij niet alleen familie, vrienden of buren, maar iedereen waar we mee in aanraking komen.

Een samenhangende samenleving wordt gedragen door goede relaties tussen mensen in gezin of buurt, maar ook tussen werkgever en werknemer, tussen politici en burgers, tussen zorgverlener en zorgvrager, en ook tussen mens en natuur.

Vanuit die overtuiging wil de ChristenUnie werken aan een waardevolle samenleving. Dat kan zij echter nooit alleen.

Samenwerken

Veel burgers zijn zeer actief, in verenigingen, wijken, kerken en noem maar op. Dat is heel goed en belangrijk en moet verder versterkt worden. Juist door samen actief te zijn en door samen verantwoordelijkheid te nemen vormen we een samenleving. De ChristenUnie wil daarom vanuit de politiek inzetten op samenwerking. Samen met mensen uit onder meer buurten, bedrijven, welzijnsorganisaties, verenigingen en kerken willen wij actief en betrokken werken aan een leefbare gemeente.

Wij willen ons sterk maken voor gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid. In eerste instantie zal dat moeten gebeuren tussen mensen en organisaties onderling (met organisaties bedoelen we verenigingen, stichtingen, kerken, bedrijven, enzovoorts.). Maar ook de gemeentelijke overheid kan en moet daar verantwoordelijkheid in nemen. Bij voorkeur zal zij alleen de noodzakelijke randvoorwaarden stellen, maar soms zal de gemeente het initiatief moeten nemen en/of actief moeten meehelpen. In alle gevallen zal de overheid zich dienstbaar moeten opstellen.

Deze visie willen we vertalen in een samenhangend beleid met oog voor de menselijke maat, de menselijke waardigheid en goede onder-linge relaties, op zoveel mogelijk beleidsterreinen.

In een notendop is dit de visie van de ChristenUnie op de gemeente Wierden voor de komende jaren. Hier wil de ChristenUnie aan werken. Door op ons te stemmen helpt u mee om deze visie werkelijkheid te laten worden.

Hoe de ChristenUnie Wierden-Enter dit concreet wil bereiken, leest u in de volgende hoofdstukken.

Inhoudsopgave verkiezingsprogramma

Inleiding

  1. Samenwerking tussen burgers en overheid
  2. Samen leven
  3. Samen zorgen
  4. Samenleven, ook met de natuur
  5. Samen met levensovertuigingen
  6. Kunst en cultuur bindt mensen samen
  7. Economie, samen winnen