Kandidatenlijst

Kandidatenlijst ChristenUnie Wierden/Enter

Als u de naam van een kandidaat aanklikt, krijgt u meer gegevens van hem of haar te zien.

1
Wierden
2
Enter
3
Enter
4
Hoge Hexel
5
Wierden
6
Wierden
 7
Ypelo
8
Wierden
 9
Wierden
10
Enter
 11
Wierden
12
Wierden
 13
Enter
14
Wierden
 15
Wierden
16
Enter
 17
Notter
18
Wierden
 19
Enter
20
Hoge Hexel
21
Wierden
22
Enter
 23
Wierden
24
Wierden
 25
Enter
26
Wierden
27
Wierden
28
Enter
29
Hoge Hexel
30
Wierden

3.  Klaas de Vries

Klaas de Vries (1947) woont sinds 1973 in Enter. Hij is getrouwd met Lobetty en heeft twee dochters.

Klaas werkt sinds 1970 bij Thales in Hengelo. Hij hoopt binnen afzienbare tijd te gaan stoppen met zijn werk.

Afgelopen januari is hij bevestigd als ouderling-kerkrentmeester van de Hervormde kerk te Enter.

Reizen maken is voor hem een fijne ontspanning.

Hij is lid van de ChristenUnie fractie.

Wat motiveert je voor het raadswerk?

Het is meer dan de moeite waard om vanuit je geloof, sturing te geven aan de gemeentelijke politiek. Als christenen zijn we vanuit Gods Woord geroepen om onze naaste te dienen. Daarom wil ik me maximaal inzetten voor de ChristenUnie.

5.  Ria de Vries - Smelt

Ria de VriesIk ben Ria de Vries en woon met mijn man Wim in Wierden.

Wij hebben samen vier dochters, die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen.

Als maatschappelijk werkster ben ik werkzaam in Vriezenveen.

Vanuit een Christelijke optiek gaat mijn aandacht en zorg met name uit naar de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Vooral de problematiek rondom de uitvoering van de WMO door de gemeente heeft mijn speciale aandacht.

Daarnaast ben ik als theologe verbonden aan een Theologische Hogeschool in Madras in India.

Op freelance basis ben ik reisleidster bij de Christelijke reisorganisatie 'Beter-Uit''.

Verder ben ik bestuurslid van enkele Christelijke organisaties.

6. Wim Veneman

Wim VenemanZolang als ik mij kan herinneren, woon ik al in Wierden en dat bevalt mij na 38 jaar nog prima. Samen met mijn vrouw en onze pleegkinderen vormen wij een gezin, dat ons bestaan voorziet van een aantal boeiende, veeleisende en veelzijdige kanten.

Mijn werk speelt zich sinds jaar en dag af in Delden, waar ik werkzaam ben als product ontwikkelaar om allerhande (chemisch technologische) oplossingen te bedenken en toe te passen binnen de olie- en gasindustrie. Een analytische aanpak, een flink portie creativiteit, flexibiliteit en duidelijkheid zijn een aantal kernwoorden als er samengevat moet worden.

In ons bestaan worden we geconfronteerd met vele zaken die geregeld moeten worden om de samenleving tot een leefbaar geheel te maken en als zodanig te behouden. Belangrijk hierin is dat wij als individuen de wil hebben om met alle verschillen die er zijn te willen samenwerken aan onze gemeenschap. Daarbij heb ik als uitgangspunt Gods Woord zoals ons dat in de Bijbel wordt gepresenteerd en probeer dat op een verantwoorde wijze toe te passen op ons dagelijks leven.

Sinds het najaar van 2005 ben ik actief binnen de schaduwfractie van de ChristenUnie om op deze manier een steentje te kunnen bijdragen aan verantwoorde christelijke politiek en de afwegingen en keuzes die daarbij gemaakt moeten.

Belangrijkste motivatie voor mij is, dat de gaven die ons gegeven zijn ingezet mogen worden. Dit kan op velerlei terreinen en op velerlei wijzen. Met alle tekortkomingen die mij als mens belemmeren dit goed te doen, staat voor mij voorop dat dit gebeurt tot eer van God, die mijn Leidsman is, en dat goed zal zijn voor mijn naaste.

7. Kees van der Valk

Kees van der ValkIk ben 54 jaar oud, getrouwd, gelukkig en wel, vader van vier dochters – alweer twee getrouwd - en een zoon.

Overdag werkzaam in het onderwijs als docent Engels en daarnaast ouderling van de Hervormde gemeente van Enter.

Toen, eind zeventiger jaren, de CHU opging in het CDA, heb ik me aangesloten bij de RPF, nu ChristenUnie.

Ik heb me daar altijd bijzonder thuis gevoeld.

Een gastvrije partij met een sociaal gezicht.

Een partij waarbinnen besef van saamhorigheid is en van daaruit de bereidheid om er samen voor te gaan. Waarvoor? Voor een samenleving, waarin elk mens de moeite waard is. Onze moeite!

8. Kees van Dorth

Kees van DorthEnige jaren geleden ben ik met mijn vrouw en twee kinderen vanuit de randstad verhuisd naar Wierden. Qua woonomgeving zijn we er enorm op vooruit gegaan.

Het gemoedelijke leefklimaat en de rust van het platteland is iets waar we in Wierden zuinig op moeten zijn. Recreatie bevorderen  en aantrekkelijker maken om ook anderen van onze mooie woonomgeving te laten meegenieten is dan ook één van m’n aandachtspunten.

Ook ons bedrijf hebben we meeverhuisd, naar het industrieterreintje achter het station, Hogelucht.

Helaas is er veel leegstand op dit en ook op andere industrieterreintjes. Het maakt daardoor een verpauperde indruk. Bovendien zijn deze industrieterreintjes inmiddels door woningen omsloten en minder geschikt geworden voor zware industrie met veel vrachtvervoer.

Eén van mijn politieke wensen is dan ook deze verpaupering aan te pakken. Leegstand en  rommel zijn niet leuk voor de mensen die op en om deze gebiedjes wonen. Ook het gevoel van veiligheid op de fietsroutes raakt hierdoor in het geding.

Als ondernemer loop je nog meer dan particulieren op tegen lastige regeltjes cultuur vanuit de gemeente. Hopelijk kunnen we daar als ChristenUnie iets aan verbeteren.

Een ander politiek item waar ik voor ga, is de spoedige realisering van de Passie, school voor bijbelgetrouw middelbaar onderwijs. Naarmate de gemeente Wierden groeit is het hebben van middelbaar onderwijs een logisch gevolg. Iedereen weet natuurlijk al dat de Passie er komt, maar wanneer is nog een politiek strijdpunt. Dat dit bijbelgetrouw onderwijs moet worden, is voor mij van belang omdat de Bijbel, het Woord van God de leidraad voor mijn leven is en het goed is voor iedereen om Gods normen en waarden als maatstaf te hebben.

Als betrekkelijke nieuwkomer (met politieke ervaring) hoop ik mijn inzichten als buitenstaander ten nutte van het dorp te kunnen inzetten. Ik ben daarom actief in de schaduwfractie van de ChristenUnie. Van deze partij, omdat die zich bij uitstek baseert op de Bijbelse principes. Een waarborg voor sociaal verantwoorde keuzes in het belang van iedereen in onze gemeente. Daarnaast is het van belang dat de ChristenUnie mee bestuurt als vertegenwoordiger van allen die ook de Bijbel als richtsnoer in hun leven kennen. 

9. Gerrit Kiekebeld

Gerrit Kiekebeld
Naam: Kiekebeld, Rudolf Gerrit
Roepnaam: Gerrit
Adres: Dr . G. H. Beensweg 12
Postcode: 7642 CJ
Woonplaats: Wierden
Telefoon: 0546 - 572786
Kantoor: 0570 - 67942
Mobiel: 06 - 22451363
Burgerlijke staat: Gehuwd en 3 dochters
Opleiding: Mulo
Middelbare bosbouw en Cultuurtechnische school
Hoger Uniediploma Milieubeheer
Werkgever: Ingenieur Bureau Oranjewoud vestiging Deventer
Functie: Projectmanager (Civiel&Planontwikkeling)

10. Bert de Wilde

Mijn naam is Bert de Wilde. Ik ben 40 jaar jong. Ik ben getrouwd en we hebben samen 4 kinderen. Samen met mijn vrouw hebben we een melkveebedrijf aan de Bornerbroekseweg in Enter [Eenterbrook].

Naast mijn werk zit ik in diverse commissies en verenigingen die te maken hebben met landbouw en platteland. Vanuit deze functies heb ik te maken met gemeenten en provincie. Mede hierdoor heb ik interesse in de politiek.

Vanuit mijn christelijk geloof wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een politieke partij die daar ook van getuigt.

11. Alex Postma

Alex PostmaMijn naam is Alex Postma. Ik ben ondernemer, getrouwd en woon samen met mijn vrouw Marieke en mijn 2 kinderen (Jelle en Hidde) in Wierden.

De wereld waarin wij momenteel met z’n allen leven kenmerkt zich door permanente dreiging en onrust. Het lijkt wel of dat alleen maar toeneemt.

Evenals het gevoel van onveiligheid en onrechtvaardigheid. Dat stelt de overheid direct, maar ook wij als burger indirect, voor een moeilijke opgave.

Vertrouwen is een sleutelwoord. Dit vertrouwen moeten wij terugwinnen. Vertrouwen is eveneens een bijbelse plicht. Gods woord geeft ons richting en kan hiervoor feilloos als kompas worden gebruikt. Ook vandaag de dag!

De overheid moet randvoorwaardelijk bezig zijn. Een terugtrekkende (lokale) overheid moet zorgen voor voldoende verantwoordelijkheid zonder dat solidariteit afneemt en daarmee het individualisme in de hand wordt gewerkt.

De (lokale) overheid moet zorgen dat er een klimaat geschapen wordt waarin (veilig) leven, werken en ondernemen mogelijk moet zijn.

De gemeente moet zich daarin proactief en behulpzaam opstellen.

12. Rianne van Grootheest

Rianne van GrootheestMijn naam is Rianne van Grootheest – de Snoo.

Ik ben getrouwd met Karel en samen hebben we twee dochters: Lonneke (bijna 5 jaar) en Annejet (2 jaar). Aan deze hoofdpersonen in mijn leven besteed ik het grootste deel van mijn tijd.

Daarnaast werk ik twee dagen per week als docent Levensbeschouwing en Frans op een school voor voortgezet onderwijs in Neede.

Ook zet ik me binnen de Hervormde Gemeente van Wierden in voor onder andere het clubwerk en de catechese.

Al deze taken geven mij veel plezier en voldoening.

Wat is er mooier dan samen op te lopen met kinderen en jongeren (al dan niet van jezelf!) op hun weg naar volwassenheid?

Juist met het oog op hen vind ik het van groot belang, dat we op de bres staan voor christelijke waarden en normen in de Nederlandse samenleving.

13.  Henk Velten

Henk VeltenHenk Velten (45) is geboren en getogen in Enter. Henk en zijn vrouw Jenny hebben dochters van 17 en 15 jaar en een zoon van 12 jaar. ‘De kinderen zijn alle 3 actief in de sport en we zijn erg blij dat ze op school goed kunnen meekomen’.

Henk is international program manager bij Texas Instruments in Almelo, waar ze elektronische sensoren ontwikkelen en in het buitenland produceren voor de Europese auto-industrie.

Het vrijwilligerswerk vraagt de nodige tijd en afstemming in het gezin, want Henk is ouderling in de Gereformeerde kerk en voorzitter van de Volkskerstzang Enter en Jenny heeft een flinke taak als secretaresse van de basisschool de Wegwijzer.

Waarom sta je op de lijst?

“Omdat de ChristenUnie het dichtst bij mij staat. Als christenen zijn we geroepen om de naaste lief te hebben als onszelf. Via de politiek kun je helpen dat vorm te geven in de maatschappij. Zo pleit de ChristenUnie voor ondersteuning van allen die kwetsbaar zijn en voor rechtvaardige verhoudingen. De ChristenUnie kijkt in haar afwegingen vooral naar belangen van de ander, we zijn er zoals de leus zegt ‘voor elkaar’”.

Waarom geen CDA?

“Wat goed is van het CDA vind ik dat ze mensen van verschillende gezindten bij elkaar brengt. Het is belangrijk te zoeken naar wat mensen samenbindt. Dat spreekt mij op zich wel aan, maar het CDA mist vaak de kansen om christelijke principes hoger te stellen dan eigenbelang of politiek pragmatisme. Het CDA spreekt wel over gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap, maar stemt en bestuurt uiteindelijk meer liberaal, dan christelijk”.

“Waar het om gaat is om normen, menselijke waarden en gemeenschappelijk belang hoger te achten dan andere belangen, met name de financiële. Ook op plaatselijk vlak.
Ik word kriegelig als je bijvoorbeeld ziet dat het lange termijn belang bij de ontwikkeling van onze dorpskernen ondergeschikt wordt aan financiële voordelen voor projectontwikkelaars.
Die partijen heb je nodig, maar waar is de gemeentelijke lange termijn visie? Mijn zorg is dat we in Wierden en in Enter straks zitten met een ratjetoe aan bouwstijlen en knip en plakwerk in de bebouwing.
Over 25 jaar willen we toch nog trots kunnen zijn op de karakteristieken van onze dorpen?”.

Goodgoan,

Henk Velten

14. Lammert Wessels

Lammert WesselsNaam:   Lammert Wessels
Leeftijd:   48 jaar
Getrouwd met:   Jené Wessels
Kinderen:   2   Johan en Mariek (en aanhang)
Beroep:   Koster van de Hervormde kerk in Wierden
Hobby`s:   Veel, zoals:

  • Dieren
  • Klussen
  • Organiseren
  • Kerkenwerk
  • Lezen
  • Luieren
  • Wandelen
  • Op vakantie gaan
  • enzovoorts.

De reden waarom ik op de lijst voor de ChristenUnie sta? Omdat mijn vrouw (Jené) de laatste jaren in de raad gezeten heeft, raak je steeds meer betrokken bij de politiek en daarom bezoek je eens een raadsvergadering. (Je wilt toch weten wat je vrouw doet!)

Daardoor ben ik mij gaan interesseren voor de gemeentepolitiek en vandaar dat ik mij heb aangeboden om op de lijst te gaan staan.

De reden dat ik voor de ChristenUnie heb gekozen, behoeft weinig uitleg: een partij die vanuit gehoorzaamheid aan het woord van onze God wil regeren heeft mijn volledige steun !!

15. Gert Jan Borghuis

Mijn naam is Gert Jan Borghuis, 42 jaar, getrouwd met Bertine en woonachtig in Wierden. Wij hebben 3 kinderen in de leeftijd van 7, 10 en 13 jaar.

In het dagelijks leven ben ik inkoper bij bouwbedrijf Trebbe in Enschede. Daarnaast ben ik diaken in de Nederlands Hervormde Gemeente te Wierden.

Christelijke normen en waarden zijn volgens mij niet alleen van toepassing in de kerk of in ons persoonlijk leven, maar zijn heilzaam voor heel de maatschappij en samenleving.

We zien dagelijks om ons heen wat er gebeurt als we deze normen en waarden laten varen, dat levert heel veel ellende en narigheid op.

We zien bijvoorbeeld, dat de zwakken in onze samenleving eigenlijk steeds zwakker komen te staan.

Helaas heb ik daar ook in mijn hoedanigheid als diaken te veel voorbeelden van gezien, ook in Wierden.

Als christenen hebben wij juist de opdracht om naar onze naaste om te zien en te zorgen voor diegenen die in de verdrukking komen.

De politiek biedt ons de mogelijkheid om aan te geven wat wij belangrijk vinden bij het inrichten van onze samenleving, juist ook binnen onze gemeente. De ChristenUnie neemt daarbij de Bijbel, dat wil zeggen Gods Woord, als uitgangspunt en als richtlijn voor al haar handelen.

Het is erg belangrijk dat de ChristenUnie daarbij veel steun krijgt, want dat is de enige manier waarop onze samenleving weer gezond kan worden !!