Standpunten

Speerpunten ChristenUnie Wierden-Enter

Ons verkiezingsprogramma staat vol met plannen en ideeën. In de komende periode willen we op een aantal zaken de nadruk leggen. Vanuit het verkiezingsprogramma hebben we vier speerpunten geformuleerd met daarbij een aantal actiepunten die voor ons de komende periode prioriteit hebben. In dit slothoofdstuk noemen we deze vier speerpunten en de concrete plannen die we daaraan verbonden hebben.

Zorg van jong tot en met oud

We willen jongeren en senioren in onze gemeente volop kansen bieden. Ze moeten in de gemeente Wierden-Enter de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook moet de sociale cohesie onder de bevolking versterkt worden. Dat betekent concreet het volgende:

 • Realisatie van een Centrum voor jeugd- en gezin.
 • Laagdrempelige gezinscoaching, opvoedondersteuning en -advies.
 • Verhogen leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar en “Vroeg op stap”.
 • Alcoholmatiging bij verenigingen, allereerst in sportkantine vanwege de voorbeeldfunctie.
 • Als het niet mogelijk is een voorziening in kleine kernen te behouden moeten we nadenken over creatieve oplossingen om te voorkomen dat met name senioren de dupe worden van het verdwijnen van voorzieningen.
 • Invoeren van registratie van ‘buurten’ koppelen aan toekenning van subsidie.
 • Noaberschop waarderen.
 • Niet bezuinigen op WMO en zorgkwaliteit.
 • Verenigingen en kerken betrekken bij uitvoering van WMO.
 • Invoering van ‘snelprocedures’ voor woonwensen senioren en hulpbehoevenden.
 • Beleid ontwikkelen om (mantel)zorgwoningen mogelijk maken.
 • Inburgeringcursus voor buitenlandse werknemers.
 • Spoedige realisatie van definitieve locatie voor De Passie in de nabijheid van het station.
 • Christelijke identiteit buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen.
 • Wierden Millenniumgemeente maken.

Duurzame leefomgeving

We willen het behoud van de identiteit van de plattelandskernen voorop stellen. Wierden, Enter, Hoge Hexel en de buurtschappen zijn het waard om beschermd te worden tegen verstedelijking. Tegelijkertijd moeten mensen zo dicht mogelijk bij hun werkplek kunnen wonen. Daarom hebben wij een aantal plannen:

 • Plattelandskarakter impliceert laagbouw. Maximaal 5 bouwlagen in de kern van Wierden, 3 daarbuiten.
 • Hotel ‘Van der Valk’ in landelijke stijl laten uitvoeren.
 • Zenderink niet bebouwen.
 • Inbreiding stimuleren, o.a. door verkleuring van oude bedrijfsterreinen naar woonwijken.
 • Vasthouden aan maximaal 2 LOG-bedrijven zoals de raad heeft besloten.
 • Voorkomen van grondstoffenverspilling en hergebruik van goederen bevorderen.
 • Energiebesparing bij gemeentelijke instellingen en openbare verlichting, mits de sociale veiligheid niet vermindert.
 • Stimuleren van toepassingen van duurzame energiesoorten, voor zowel gemeentelijke accommodaties als in nieuwe woonwijken.
 • Netwerk van rustpunten met oplaadmogelijkheid voor E-bikes.
 • Samenwerking aangaan met omliggende plattelandsgemeente inzake toerisme en recreatie.
 • Ontwikkeling netwerk voor ruiter- en menroutes met omliggende gemeente en NP Sallandse Heuvelrug.
 • Verder bevaarbaar maken van De Regge tot aan De Lee onder de vlag van “Masterplan voor de Zomp”. Het uiteindelijke doel is dat de Zomp bij de Waarf kan komen. Onderdeel hiervan zijn de bruggen, die bij vervanging verhoogd moeten worden, maar bijvoorbeeld hierin past ook een toeristische investering in een wandelroute met veerpont over de Regge.

Wonen en werken in de gemeente

De ChristenUnie laat zich in economische keuzen leiden door het principe “genoeg is genoeg”. Bouwen voor leegstand, en groei om de groei zijn geen leidend motief. We willen in de eerste plaats zorgen voor passend wonen en werken voor de eigen bevolking. We streven woon-werkverkeer met de fiets na en optimale veiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers.

 • Realisatie van een multifunctionele ruimte in Ypelo.
 • Geen koopzondagen.
 • Glasvezelverbinding op alle industrieterreinen en vervolgens voor iedereen (thuiswerken).
 • Winkelgebieden in Enter en Wierden autoluw. In Wierden beginnen met centrum stukje bij stukje autovrij te maken.
 • Aanleg noordelijke rondweg Wierden.
 • Bebording van doorgaande fietsroutes.

Effectief en efficiënt bestuur

De beschikbare middelen en menskracht moeten maximaal ten dienste van de burgers ingezet worden. Daarbij zullen elke keer weer prioriteiten gesteld moeten worden. We denken dat ook in tijden van economische achteruitgang er voldoende mogelijkheden blijven om de noodzakelijke voorzieningen te garanderen. Om dat handen en voeten te geven denken wij aan:

 • Samenwerking met buurgemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Hof van Twente.
 • De ChristenUnie streeft zolang mogelijk zelfstandigheid eigen gemeente na, maar ziet Rijssen-Holten en Hellendoorn als logische fusiepartners, als het daartoe ooit gedwongen wordt.
 • Niet bezuinigen op WMO en zorgkwaliteit.
 • Bij noodzakelijke bezuinigingen kwetsbare groepen ontzien.
 • Herbezinning over besteding gemeenschapsgeld.
 • Welke taken kunnen minder, of zelfs worden beëindigd? (onderzoek kerntaken).
 • Staan de eigen bijdragen voor sport nog in verhouding tot wat de gemeenschap er jaarlijks in steekt?
 • Herijking subsidiebeleid.