Jeroen Regtuijt: Vragen over aanleg glasvezel in het buitengebied

Jeroen Regtuijtvrijdag 26 februari 2016 21:38

Namens de fractie van de ChristenUnie stelde Jeroen Regtuijt deze week schriftelijke vragen aan het college van b&w over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het college beantwoordt de vragen binnen enkele weken.

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Wierden


Onderwerp: glasvezel buitengebied 22 februari 2016


Geacht college,

De afgelopen weken kwam de PR machine van Cogas langzaam op gang om het goede nieuws te brengen: er komt glasvezel in het buitengebied van Wierden. Tenminste, als de vraagbundeling in het totale deelgebied (buitengebied van Wierden, Hellendoorn en klein stukje van Almelo) minimaal 50% deelname oplevert. De sluitingstermijn voor deelname is 24 april 2016, dus het is nog even spannend. Vanuit de fractie ChristenUnie hopen we uiteraard op een positieve uitslag. In onze ogen draagt dit zowel in het hier en nu als op langere termijn bij aan het leefbaar houden van ons landelijk gebied, zowel voor inwoners als (agrarische) bedrijven.

Overigens is deze stap van Cogas een resultaat van een lang traject, waarin onder meer Cogas, de gemeente Wierden en veel lokale belangenverenigingen een rol speelden. Met name de vrijwilligers uit de belangenverenigingen, die de afgelopen ruim 3 jaar aan de initiatiefgroep glasvezel deelnamen, verdienen daarvoor complimenten. Een mooi voorbeeld van inwonerparticipatie, waar we als raad en college trots op mogen zijn!

De focus van de vraagbundeling ligt nu vooral op de circa 96% adressen die onder ‘standaard’ aansluiting vallen. Dit zijn de woningen die in het kostenplaatje voor de aanleg economisch interessant genoeg zijn om aan te sluiten. Het is begrijpelijk dat hiernaar veel aandacht uitgaat. Deze doelgroep speelt immers een belangrijke in het wel of niet behalen van de 50% deelname. Goed dat deze groep zoveel mogelijk enthousiast te maken voor glasvezel.

De resterende 4% van de adressen valt onder de categorie ‘maatwerk’. Deze adressen zijn te duur voor om ‘standaard’ te worden aangesloten. Hierover vindt nader overleg met de eigenaren plaats. Het meerwerk hiervoor kan voor deze eigenaren (eenmalig) flink in de papieren lopen, volgens Cogas varieert dit van enkele honderden tot vele duizenden euro’s. Voor een deel van de adressen is dat wellicht begrijpelijk, gezien de ligging en de hindernissen die bij aanleg moeten worden gepasseerd. Anderzijds zijn ook dit woningen en bedrijven die belang hebben bij een goede aansluiting, ook met oog op de leefbaarheid in de toekomst.

In het verlengde hiervan leggen wij u graag enkele vragen voor:

1. Welke bijdrage levert de gemeente Wierden aan het promoten van glasvezel in ons buitengebied? Bijvoorbeeld in de rol van verbinder tussen Cogas/ belangenverenigingen en diverse verenigingen, instellingen en lokale evenementen die in de periode van vraagbundeling plaatsvinden? Of wellicht door tijdelijk niet handhavend op te treden bij het plaatsen van borden of  promotiemateriaal voor het concept glasvezel buitenaf?
 
2. Glasvezel is stilaan een voorziening van algemeen belang, die zeker in het buitengebied bijdraagt aan de leefbaarheid op langere termijn. Dit geldt ook voor de 4% ‘maatwerk’ woningen. Vanuit de samenleving bereiken ons vragen over wat de gemeente hiervoor kan betekenen. Welke mogelijkheden voor financiële ondersteuning van deze ‘maatwerk’ oplossingen ziet u vanuit de gemeente en/of provincie? Bijvoorbeeld in termen van subsidie vanuit leefbaarheidsmiddelen, subsidies i.r.t. nieuwe zorgconcepten, een renteloze lening (zoals eerder met aanleg drukriolering) en/of bemiddeling tussen deze doelgroep en Cogas?


Met vriendelijke groet,
Namens de fractie ChristenUnie Wierden-Enter

Riet Eshuis, Kees van Dijk en Jeroen Regtuijt

Labels

« Terug